Chat with us, powered by LiveChat
WETTELIJK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Zakelijke klanten
telephone
Hulp bij het opzetten
+31 20 3690647
 

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

De consument heeft recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepaling, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

Bij overeenkomsten tot levering van goederen bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

In het geval van overeenkomsten voor de levering van gegevens die niet op een fysieke gegevensdrager zijn opgeslagen en die in digitale vorm worden geproduceerd en ter beschikking gesteld (digitale inhoud), bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Wiresoft Ltd & Co KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland, Tel.: +49 (0)69 - 173261340, E-Mail:[email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, e-mail of fax per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelherroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

In het geval van contracten voor de levering van goederen kunnen wij de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Het recht van herroeping vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud indien wij met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat wij vóór het verstrijken van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst zullen beginnen en u ons heeft bevestigd dat u zich ervan bewust bent dat u uw recht van herroeping zult verliezen door uw toestemming te geven wanneer de uitvoering van de overeenkomst aanvangt.

Algemene informatie over de terugzending van goederen

1) Vermijd schade en vervuiling van de goederen. Gelieve de goederen aan ons te retourneren in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Gelieve niet terug te keren de goederen aan ons vracht te verzamelen.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Herroepingsformulier

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Naar

Wiresoft Ltd. & Co. KG

Opernplatz 14

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

E-Mail:[email protected]

Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________


________________________________________________________

Naam van de consument(en)


________________________________________________________

Adres van de consument(en)

________________________________________________________

Handtekening van
de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)


_________________________

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Categorieën